abc
Verlichten   Steunen   Troosten   Genezen

Het Nederlands Artsenverbond (NAV) is een vereniging van artsen die in hun werk de hippocratische ethiek als uitgangspunt hanteren. Die ethiek is vanouds de basis voor het werken van alle medici in de gehele wereld. In Nederland echter is de groep artsen, die vanuit deze ethische achtergrond werkt, de laatste jaren geworden tot een minderheid. Het NAV wil de stem van deze minderheid laten horen en eraan werken dat er een volwaardige plaats voor artsen en ook andere werkers in de gezondheidszorg blijft, die de waarde en waardigheid van alle menselijk leven eerbiedigen.

Uitgangspunten van het NAV:

In de Nederlandse samenleving is het steeds meer normaal geworden om aan artsen te vragen mee te werken aan euthanasie, hulp bij zelfdoding en abortus provocatus. Niet alleen de wetgeving maar ook de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst ondersteunt die ontwikkeling. Met termen als autonomie, doorgeschoten techniek van de geneeskunde en barmhartigheid wordt verdedigd, dat het hebben van de mogelijkheid tot actief doden van mensen noodzakelijk is voor medici. Ja, zelfs een medische handeling is.
Het Nederlands Artsenverbond heeft zich vanaf haar oprichting in 1972 tegen deze ontwikkeling verzet vanuit de overtuiging dat artsen zich behoren te laten inspireren door een onvoorwaardelijke eerbied voor het leven van de mens.
Zich baserend op de hippocratische ethiek wijst het NAV euthanasie, hulp bij zelfdoding, abortus provocatus en ook experimenten met menselijke embryo's af. Dergelijke handelingen zijn noch normaal, noch medisch.
Dat betekent niet dat de artsen van het NAV van mening zijn dat altijd zondermeer alle mogelijke medische technieken moeten worden toegepast om het leven, koste wat het kost, te verlengen. Het tijdig stoppen met behandelen en het geven van hoogwaardige palliatieve zorg worden door het NAV gepropageerd en gezien als essentiële onderdelen van een goede geneeskunst. Daartoe kan nooit worden gerekend het al dan niet op diens verzoek actief doden van een medemens.

Doelstellingen van het NAV:

Het Nederlands Artsenverbond wil vanuit het besef dat euthanasie, hulp bij zelfdoding en abortus provocatus niet goed zijn voor de individuele mens, de samenleving als geheel en ook de artsen zelf, blijven waarschuwen tegen de huidige ontwikkelingen en vooral de gevolgen daarvan voor onze maatschappij.

Het Nederlands Artsenverbond wil stem geven aan die artsen in Nederland, die de bevoegdheid om medemensen actief te doden niet alleen afwijzen maar ook niet nodig hebben in hun wijze van begeleiden en benaderen van hun patiënten zowel in de medische wereld als daarbuiten.

Het Nederlands Artsenverbond wil daarom, waar mogelijk, gevraagd dan wel ongevraagd, de ontwikkeling van de palliatieve geneeskunde in Nederland, het oprichten en in stand houden van hospices en bijna-thuis-huizen, benevens projecten die beogen deskundige stervensbegeleiding te bevorderen, ondersteunen, zodat iedereen in Nederland toegang heeft of zal krijgen tot hoogwaardige zorg in de laatste levensfase.

Het Nederlands Artsenverbond wil zo mogelijk zijn leden in praktische, zo nodig ook juridische zin bij opleiding en vestiging steunen en begeleiden.

Activiteiten van het NAV:

Om vanuit de uitgangspunten de doelstellingen te bereiken is het Nederlands Artsenverbond betrokken bij, initiator van en participeert in::
  • Het organiseren van studiedagen, symposia en regionale bijeenkomsten voor artsen, verpleegkundigen en andere belangstellenden. Het organiseert zelf een voor- en een najaarssymposium.
  • Het schrijven en publiceren van artikelen, rapporten (waaronder bezwaarschriften) en brochures over medische ethiek o.a. door middel van de eigen tweemaandelijkse uitgave Pro Vita Humana, dit in samenwerking met leden van de Juristenvereniging Pro Vita.
  • Het houden van spreekbeurten over medisch-ethische onderwerpen voor medici en niet-medici.
  • Het opzetten en beheren van een eigen website, waarop de gedachten van de vereniging worden uitgedragen en waarop de leden met elkaar in gesprek kunnen gaan (www.artsenverbond.nl).
  • Het participeren in landelijke en lokale platforms voor de ontwikkeling van de palliatieve zorg zoals het Pro Life Overleg Platform (PLOP) en het Netwerk Palliatieve zorg voor Terminale patiënten in Nederland (NPTN).
  • Het onderhouden van contacten en zo mogelijk opzetten van samenwerkingstrajecten met andere organisaties met dezelfde ethische uitgangspunten zoals de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV), het Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut.
  • Het onderhouden van contacten met artsenorganisaties in binnen- en buitenland zoals de Protestants-Christelijke Artsen Organisatie (PCAO), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (KNMG) en de Amerikaanse Christian Medical Association (CMA).
  • Het reageren op de ontwikkelingen op medisch-ethisch terrein in Nederland naar de pers en beleidsmakers zoals de regering en de politieke partijen.
  • Het organiseren van onderlinge contactmogelijkheden en ondersteuning voor de leden van de vereniging.
Het Nederlands Artsenverbond wil bijdragen aan de vorming van een maatschappij, waarin eerbied voor alle menselijk leven de norm is, waarin iedereen toegang heeft tot een hoogwaardige palliatieve zorg en waarin artsen werken vanuit normen en waarden gebaseerd op de hippocratische ethiek.

 

DE EED VAN HIPPOKRATES

Ik zweer en onderschrijf, dat ik deze eed, zolang ik mag beschikken over mijn vermogens en verstandelijk inzicht, ten einde toe zal houden.

Ik zal iemand, die mijn leermeester in de geneeskunst is geweest, beschouwen als een familielid en belangeloos terzijde staan. Diens kinderen zullen voor mij zijn als broeders, die ik desgevraagd op mijn beurt, zonder daarvoor vergoeding te vragen, in de geneeskunst zal opleiden. Mijn onderricht zal ik geven aan hen, samen met mijn eigen kinderen en aan de studenten, die onderworpen zijn aan de plicht tot geheimhouding, maar niet aan buitenstaanders.

Ik zal mijn voorschriften geven naar beste weten en kunnen, tot welzijn van de patiënten en ik zal hen behoeden voor alles, wat schadelijk en verkeerd is.
Ik zal niemand, die mij daarom vraagt, helpen aan een dodelijk brouwsel, noch zal ik uit eigen beweging met een advies daartoe komen. Ook zal ik geen enkele vrouw helpen aan een giftige zetpil. Onberispelijk en godvrezend zal zowel mijn privé-leven zijn als de uitoefening van mijn beroep.

Ik zal geen handelingen uitvoeren, die niet tot mijn competentie behoren, maar zo nodig plaats maken voor hen, die wel ter zake kundig zijn.
Indien ik mij begeef op het privé-terrein van de patiënten zal ik dat doen ter genezing, mij verre houdend van alle misbruik van mijn positie in mijn houding tegenover vrouwen en mannen, met name op seksueel gebied.

Al wat ik als hulpverlener zal zien of horen, ook van het privé-leven van de patiënten zal ik voor mij houden, in de overtuiging dat zulke dingen geheim moeten blijven.

De achting van alle mensen voor mijn levenswijze en beroepsuitoefening moge voor altijd mijn deel zijn, indien ik deze eed nakom en niet verbreek. Bij overtreding en meineed echter moge het tegendeel mij overkomen.

(vertaling uit het Corpus Hippocraticum door W.G.M. Witkam)

 

Ter vergelijking de NIEUWE EED van de landelijke commissie.

Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.

Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.

Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.

Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.

Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

Dat beloof ik
of
Zo waarlijk helpe mij God almachtig.

(gepubliceerd in het LUMC-blad CICERO  van 10 oktober 2003 nummer 16, pag. 20)

 

HET BESTUUR VAN DE VERENIGING

P.C. Hildering, huisarts
- voorzitter -

S.J. Matthijsen, psychiater
- vice-voorzitter -

Mw. dr. M.C. Blonk, internist
- penningmeester -
GSM 06-22290364

 

Gemeenschappelijk secretariaat Nederlands Artsenverbond, Juristenvereniging Pro Vita en Pro Vita Humana

De heer A. Eliëns
Tel. 040 - 206 5096
Per 01-01-2012: 06 - 4563 0153
E-mail:
secretariaat@artsenverbond.nl
Website:
http://artsenverbond.nl
Openingstijden werkdagen: 9.00 - 12.30
en 14.00 - 17.00
Postbankrekening: 29.34.868 t.n.v. penningmeester-NAV

Vanaf 2012 verschijnt het tijdschrift Pro Vita Humana uitsluitend digitaal, te bereiken op http://provitahumana.nl.
Mede daarom zijn tot nader order de diverse NAV-lidmaatschappen geheel gratis.

Studentenlidmaatschap NAV inclusief 'Pro Vita Humana' gratis.

Buitengewoon lidmaatschap (niet-artsen, op voordracht van het bestuur)
inclusief 'Pro Vita Humana' e
veneens gratis.

Vrienden / donateurs van het NAV ontvangen een jaarlijkse mailing.

Voor verdere gegevens wordt verwezen naar het Colofon op http://provitahumana.nl
.

De hippocratische ethiek is vanouds het uitgangspunt voor het handelen van artsen in de gehele wereld. In Nederland geldt dat echter nog slechts voor een kleine groep, een minderheid in de gezondheidszorg. Deze artsen ondervinden door hun principiële opstelling tegen actief levensbeëindigend handelen steeds meer maatschappelijke en collegiale druk. Uw steun voor hen is noodzakelijk, zowel moreel als financieel. Steun daarom het NAV en word lid, vriend of donateur. Dankzij uw steun is het te realiseren dat er in de toekomst in Nederland nog artsen zijn, die werken vanuit de norm dat alle menselijk leven waardig en daarom beschermenswaardig is.


VITA HUMANA SEMPER VERENDA

TOP

Als u hier rechtstreeks ben gekomen gaat u verder naar de
Homepage van het Nederlands Artsenverbond (NAV)